Gestió de residus a Igualada i la comarca de l’Anoia

T’ACOMPANYEM EN QUALSEVOL TIPUS DE GESTIÓ…

T’assessorem en el teu procés per a ser productor de residus i Gestionem tota la teva documentació perquè compleixis amb les normatives i inspeccions de qualitat i medi ambient que se’t presentin. Quins el teu tipus de gestió?…

Gestió de residus

La gestió adequada dels residus és un component essencial per a preservar el nostre planeta i garantir la salut de les persones. En un món on els recursos naturals són limitats, és fonamental adoptar pràctiques responsables que minimitzin l’impacte ambiental i fomentin l’economia circular.

Gestió de residus no perillosos

RECICLATGE DE RESIDUS

El reciclatge és una de les eines clau en la gestió de residus. Consisteix a transformar els materials rebutjats en nous productes, reduint la necessitat d’extreure recursos naturals i evitant l’acumulació de residus en abocadors. El reciclatge no sols contribueix a conservar el medi ambient, sinó que també genera ocupació i promou la sostenibilitat econòmica.

Reciclatge de residus industrials

GESTIÓ DE RESIDUS PERILLOSOS

És important reconèixer que no tots els residus poden tractar-se de la mateixa manera. Els residus perillosos, com a substàncies químiques tòxiques o materials inflamables, representen un risc significatiu per a la salut humana i l’entorn si no es gestionen adequadament. Per aquesta raó, és fonamental confiar en un gestor autoritzat i amb experiència en la gestió de residus perillosos.

Gestió de residus perillosos empresa

GESTIÓ DE RESIDUS PER A EMPRESES I PARTICULARS:

Gestió de residus no perillosos

A la nostra empresa, ens encarreguem de la gestió integral de residus, incloent-hi la recol·lecció, classificació, transport i reciclatge de diversos tipus de materials no perillosos. Alguns dels residus que gestionem inclouen escombraries, runa, residus industrials, paper, cartó, plàstic, ferralla, material informàtic, fusta, residus terrosos, residus líquids no corrosius, sals minerals, pell adobada, extintors caducats, aigües amb tinta, pintura i piles, entre altres.

El nostre equip altament capacitat s’encarrega d’assegurar que aquests residus siguin tractats de manera responsable i respectuosa amb el medi ambient. Implementem processos de classificació i reciclatge de materials per a maximitzar la recuperació i reduir l’impacte en els abocadors.

Contacta'ns
Gestió de residus industrials
gestió de residus perillosos

Gestió de residus Perillosos

En la nostra empresa, ens preocupem per l’adequat maneig i eliminació d’una àmplia varietat de materials perillosos, garantint la seguretat i protecció del medi ambient. Entre els residus perillosos que gestionem, es troben el dissolvent halogenat i no halogenat, piles i bateries de tota mena, *RAEE’s (Residus d’Aparells Elèctrics i Electrònics), líquids anticongelants, fluorescents, residus corrosius, bidons que han contingut matèries tòxiques, i tòners d’impressora, entre altres.

El nostre equip de professionals experimentats s’encarrega de recollir i manipular aquests residus de manera segura i eficient. Utilitzem tècniques i processos adequats per a garantir que els residus siguin tractats i eliminats d’acord amb les regulacions i normatives ambientals vigents.

CONTACTA'NS

Preguntes Freqüents:

Gestió de residus banals

RESIDUS BANALS

Poden emmagatzemar-se temporalment en contenidors específics, com a bosses d’escombraries, abans de la seva recollida regular pel servei municipal de gestió de residus.

Gestió de residus orgànics

RESIDUS ORGÀNICS

Es recomana utilitzar recipients hermètics o compostadores per a emmagatzemar els residus orgànics, com a restes d’aliments i materials biodegradables. Aquests residus poden ser compostats a casa o disposats en contenidors específics per a compostatge comunitari.

gestió de residus vidres Reciclatge

RESIDUS DE VIDRE

Per a emmagatzemar residus domèstics de vidre de manera adequada, és important separar-los de la resta de les deixalles, col·locar-los en un contenidor específic i net, evitar trencaments en dipositar-los, situar el contenidor en un lloc accessible però segur, i buidar-lo de manera regular en un punt de recollida per al seu posterior reciclatge.

Reciclatge de paper i cartó

RESIDUS DE PAPER I CARTÓ

Es recomana emmagatzemar el paper i cartó nets i secs en contenidors separats per a facilitar la seva recollida selectiva. Els materials de paper i cartó poden apilar-se ordenadament per a maximitzar l’espai d’emmagatzematge.

Gestió de residus Raee's

RESIDUS RAEE’S

Els dispositius electrònics obsolets o en desús han d’emmagatzemar-se en un lloc sec i segur per a evitar danys. Es poden utilitzar caixes o contenidors etiquetats per a identificar clarament els dispositius electrònics per al seu posterior reciclatge o disposició adequada.

Reciclatge d'envasos

RESIDUOS D’ ENVASOS

Els envasos de plàstic, com a ampolles i envasos d’aliments, poden ser emmagatzemats temporalment en bosses o contenidors separats per al seu posterior reciclatge. Es pot considerar la compactació dels plàstics per a optimitzar l’espai d’emmagatzematge.

1. Identificació i classificació: Els residus industrials han de ser identificats i classificats segons el seu tipus i característiques. S’ha de tenir un sistema d’etiquetatge clar i precís per a cada tipus de residu.

2. Emmagatzematge temporal: Els residus industrials han d’emmagatzemar-se temporalment en àrees segures fins a la seva recollida o tractament final. Aquestes àrees han d’estar degudament senyalitzades i protegides.

3. Contenidors adequats: S’han d’utilitzar contenidors resistents i hermètics per a l’emmagatzematge de residus industrials, tenint en compte la seva naturalesa i perillositat.

4. Manipulació segura dels residus: És important capacitar al personal sobre les pràctiques segures de maneig i emmagatzematge de residus industrials, incloent-hi l’ús adequat d’equips de protecció personal.

5. Registre i documentació: S’han de mantenir registres precisos i actualitzats de la quantitat i el tipus de residus generats, emmagatzemats i eliminats, així com qualsevol altre requisit legal o regulador aplicable. Generalment aquests registres es porten a través de la plataforma SDR.

Segons la Llei 22/2011 de residus i sòls contaminats, un “residu perillós” és aquell que presenta una o diverses característiques de perillositat enumerades en el seu annex III, modificat pel Reglament 1357/2014 de la Unió Europea. La determinació de si un residu es considera perillós o no, es basa en la llista establerta en la Decisió de la Comissió 2000/532/CE, modificada per la Decisió 2014/955/UE. És important destacar que en la Llista Europea de Residus (LER), els residus perillosos s’identifiquen mitjançant un asterisc (*)

En resum, la determinació de si un residu és perillós es realitza conforme a la seva descripció en la Llista Europea de Residus, on els residus perillosos estan identificats amb un asterisc.

Per a determinar si un residu no és perillós i si es pot reciclar segons la Unió Europea, és important considerar diversos factors:

  1. Classificació del residu: S’ha de consultar la Llista Europea de Residus (LER) per a verificar si el residu en qüestió està classificat com a perillós o no perillós. Els residus no perillosos tenen codis específics en la LER que indiquen la seva naturalesa no perillosa.
  2. Característiques del residu: Els residus no perillosos generalment manquen de les característiques de perillositat enumerades en la legislació de la UE, com a toxicitat, corrosivitat, inflamabilitat, reactivitat, entre altres.
  3. Pràctiques de reciclatge: La viabilitat del reciclatge depèn de la naturalesa del residu i de si existeixen instal·lacions de reciclatge adequades disponibles. S’ha d’investigar si hi ha programes de reciclatge en funcionament per al tipus específic de residu i si compleixen amb els estàndards ambientals i de qualitat establerts per la UE.
  4. Normatives i regulacions: S’han de tenir en compte les normatives i regulacions de la Unió Europea relacionades amb la gestió de residus i el reciclatge per a garantir el compliment legal en totes les etapes del procés.

 

A la nostra instal·lació, ens esforcem per a garantir la seguretat i l’eficiència en la gestió de residus. A més, treballem per a minimitzar l’impacte ambiental de la gestió de residus, promovent el reciclatge i la reutilització de materials.

Oferim un servei personalitzat als nostres clients per ajudar-los a trobar la solució adequada per a les seves necessitats de gestió de residus. Estem a la seva disposició per respondre a qualsevol pregunta o inquietud que puguin tenir sobre els nostres serveis de transport, emmagatzematge i gestió de residus.

Posa’t en contacte!

 

Desitges solicitar algun d’aquests serveis?:

  • Gestió de residus perillosos
  • Gestió de residus no perillosos
  • Transport de residus
  • Lloguer de contenidors per a residus
  • Reciclatge d’extintors caducats

No perdis més temps i sol·licita-ho fàcilment mitjançant el nostre formulari. Estem aquí per ajudar-te en la gestió responsable dels teus residus! Completa el formulari a continuació amb les teves dades i els detalls del servei que necessites.

El nostre equip es posarà en contacte amb tu el més aviat possible per oferir-te una solució adaptada a les teves necessitats. És el primer pas cap a una gestió sostenible dels teus residus!

⇐ Sol·licita-ho Aquí…