Gestió de residus a Igualada i tota la comarca de La Anoia… Comptem amb una excel·lent instal·lació per a l’emmagatzematge i posteriorment transferència de residus perillosos i no perillosos, entre els quals consten:

  • Gestió de residus de brossa, runa, paper, cartró, plàstic, pneumàtics, material informàtic, fusta, residus terrosos, residus líquids no corrosius, residus de sals minerals, runa, material informàtic, residus de pell curtida, residus de pintura, entre d’altres…
  • Dissolvent halogenat i no halogenat, RAEE’S, piles i bateries de tot tipus, líquid anticongelant, ferralla, fluorescents, residus corrosius, bidons que han contingut matèries tòxiques, tòners d’impressora, material informàtic, frigorífics, entre d’altres…
Gestor autorizado

Gestor autoritzat N° E-82.94