Gestió de residus a Igualada i tota la comarca de L’Anoia… Comptem amb una excel·lent instal·lació per a l’emmagatzematge i posteriorment transferència de residus perillosos i residus no perillosos, entre els quals consten:

    • Gestió de residus de brossa, gestió de runa, reciclatge de paper, reciclatge de cartró, reciclatge de plàstic, pneumàtics, material informàtic, fusta, residus terrosos, residus líquids no corrosius, residus de sals minerals, reciclatge extintors, material informàtic, residus de pell curtida, residus de pintura, entre d’altres…
  • Dissolvent halogenat i no halogenat, RAEE’S, piles i bateries de tot tipus, líquid anticongelant, ferralla, fluorescents, residus corrosius, bidons que han contingut matèries tòxiques, material informàtic, entre d’altres…
Gestor autorizado

Gestor autoritzat N° E-82.94